FANDOM7:1 etouV prwtou basileuontoV baltasar cwraV babulwniaV danihl orama eide para kefalhn epi thV koithV autou tote danihl to orama o eiden egrayen eiV kefalaia logwn

7:2 epi thV koithV mou eqewroun kaq' upnouV nuktoV kai idou tessareV anemoi tou ouranou enepeson eiV thn qalassan thn megalhn

7:3 kai tessara qhria anebainon ek thV qalasshV diaferonta en para to en

7:4 to prwton wsei leaina ecousa ptera wsei aetou eqewroun ewV otou etilh ta ptera authV kai hrqh apo thV ghV kai epi podwn anqrwpinwn estaqh kai anqrwpinh kardia edoqh auth

7:5 kai idou met' authn allo qhrion omoiwsin econ arkou kai epi tou enoV pleurou estaqh kai tria pleura hn en tw stomati authV kai outwV eipen anasta katafage sarkaV pollaV

7:6 kai meta tauta eqewroun qhrion allo wsei pardalin kai ptera tessara epeteinon epanw autou kai tessareV kefalai tw qhriw kai glwssa edoqh autw

7:7 meta de tauta eqewroun en oramati thV nuktoV qhrion tetarton foberon kai o foboV autou uperferwn iscui econ odontaV sidhrouV megalouV esqion kai kopanizon kuklw toiV posi katapatoun diaforwV crwmenon para panta ta pro autou qhria eice de kerata deka

7:8 kai boulai pollai en toiV kerasin autou kai idou allo en keraV anefuh ana meson autwn mikron en toiV kerasin autou kai tria twn keratwn twn prwtwn exhranqhsan di' autou kai idou ofqalmoi wsper ofqalmoi anqrwpinoi en tw kerati toutw kai stoma laloun megala kai epoiei polemon proV touV agiouV

7:9 eqewroun ewV ote qronoi eteqhsan kai palaioV hmerwn ekaqhto ecwn peribolhn wsei ciona kai to tricwma thV kefalhV autou wsei erion leukon kaqaron o qronoV wsei flox puroV

7:10 kai exeporeueto kata proswpon autou potamoV puroV ciliai ciliadeV eqerapeuon auton kai muriai muriadeV pareisthkeisan autw kai krithrion ekaqise kai bibloi hnewcqhsan

7:11 eqewroun tote thn fwnhn twn logwn twn megalwn wn to keraV elalei kai apetumpanisqh to qhrion kai apwleto to swma autou kai edoqh eiV kausin puroV

7:12 kai touV kuklw autou apesthse thV exousiaV autwn kai cronoV zwhV edoqh autoiV ewV cronou kai kairou

7:13 eqewroun en oramati thV nuktoV kai idou epi twn nefelwn tou ouranou wV uioV anqrwpou hrceto kai wV palaioV hmerwn parhn kai oi paresthkoteV parhsan autw

7:14 kai edoqh autw exousia kai panta ta eqnh thV ghV kata genh kai pasa doxa autw latreuousa kai h exousia autou exousia aiwnioV htiV ou mh arqh kai h basileia autou htiV ou mh fqarh

7:15 kai akhdiasaV egw danihl en toutoiV en tw oramati thV nuktoV

7:16 proshlqon proV ena twn estwtwn kai thn akribeian ezhtoun par' autou uper pantwn toutwn apokriqeiV de legei moi kai thn krisin twn logwn edhlwse moi

7:17 tauta ta qhria ta megala eisi tessareV basileiai ai apolountai apo thV ghV

7:18 kai paralhyontai thn basileian agioi uyistou kai kaqexousi thn basileian ewV tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV twn aiwnwn

7:19 tote hqelon exakribasasqai peri tou qhriou tou tetartou tou diafqeirontoV panta kai uperfobou kai idou oi odonteV autou sidhroi kai oi onuceV autou calkoi katesqionteV pantaV kukloqen kai katapatounteV toiV posi

7:20 kai peri twn deka keratwn autou twn epi thV kefalhV kai tou enoV tou allou tou prosfuentoV kai exepesan di' autou tria kai to keraV ekeino eicen ofqalmouV kai stoma laloun megala kai h prosoyiV autou uperefere ta alla

7:21 kai katenooun to keraV ekeino polemon sunistamenon proV touV agiouV kai tropoumenon autouV

7:22 ewV tou elqein ton palaion hmerwn kai thn krisin edwke toiV agioiV tou uyistou kai o kairoV edoqh kai to basileion katescon oi agioi

7:23 kai erreqh moi peri tou qhriou tou tetartou oti basileia tetarth estai epi thV ghV htiV dioisei para pasan thn ghn kai anastatwsei authn kai kataleanei authn

7:24 kai ta deka kerata thV basileiaV deka basileiV sthsontai kai o alloV basileuV meta toutouV sthsetai kai autoV dioisei kakoiV uper touV prwtouV kai treiV basileiV tapeinwsei

7:25 kai rhmata eiV ton uyiston lalhsei kai touV agiouV tou uyistou katatriyei kai prosdexetai alloiwsai kairouV kai nomon kai paradoqhsetai panta eiV taV ceiraV autou ewV kairou kai kairwn kai ewV hmisouV kairou

7:26 kai h krisiV kaqisetai kai thn exousian apolousi kai bouleusontai mianai kai apolesai ewV telouV

7:27 kai thn basileian kai thn exousian kai thn megaleiothta autwn kai thn archn paswn twn upo ton ouranon basileiwn edwke law agiw uyistou basileusai basileian aiwnion kai pasai ai exousiai autw upotaghsontai kai peiqarchsousin autw

7:28 ewV katastrofhV tou logou egw danihl sfodra ekstasei perieicomhn kai h exiV mou dihnegken emoi kai to rhma en kardia mou esthrixa